2,6 ha đất sản xuất Vật liệu xây dựng (Cạnh bến bãi)

Vị trí dự án: CCN Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

– Quy mô sử dụng đất 2,6ha
– Ngành nghề: Sản xuất vật liệu xây dựng, bê tông thương phẩm…

Trích lục địa chính khu đất

Tổng mặt bằng dự án